Header image
BULETIN DE TEORIE MILITARĂ EDITAT DE
STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
ISSN 20665-4022
|
|
|
|
|
|
 
 
 
 

 
 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR PENTRU APĂRARE ÎN FORŢELE TERESTRE

Colonel Iulian CRISTACHE

 

Obiectivele Forţelor Terestre, categoria de forţe armate cea mai reprezentativă din punct de vedere numeric şi al misiunilor în teatrele de operaţii, privind managementul resurselor pentru apărare, sunt strâns legate de obiectivele generale ale Ministerului Apărării Naţionale, pe care prin activităţile şi misiunile desfăşurate le pun în practică şi (sau) le realizează.

În acest sens, principale obiective specifice procesului de planificare a apărării în Forţele Terestre sunt enumerate în continuare.

În domeniul planificării Forţei1, obiectivul fundamental îl reprezintă realizarea de capabilităţi interoperabile, flexibile, mobile, dislocabile în teatru, capabile să participe la întreaga gamă de misiuni NATO şi UE şi la misiuni de tip "coaliţie". Obiectivele specifice acestui domeniu sunt:

– implementarea Obiectivelor Forţei şi a Obiectivului Global (HG 2010) al UE, prin continuarea operaţionalizării/menţinerii nivelului operaţional al forţelor sub comanda NATO, a celor dislocabile destinate NATO şi UE şi prin dezvoltarea celorlalte capabilităţi, conform cerinţelor;
– realizarea unei capabilităţi complete de nivel divizie;
– dezvoltarea sprijinului organic complet pentru forţele dislocabile;
– realizarea raportului planificat privind forţele ce pot fi dislocate ori susţinute din totalul forţelor Armatei, conform angajamentului asumat în cadrul Alianţei prin conceptul "Usability"2;
– operaţionalizarea/menţinerea nivelului operaţional al forţelor destinate pentru NATO/UE;
– instruirea la nivel individual şi colectiv şi implementarea sistemelor de evaluare a nivelului de instruire al unităţilor conform standardelor NATO/UE;
– utilizarea sistemelor de modelare-simulare pe scară largă pentru pregătirea trupelor şi comandamentelor marilor unităţi şi unităţilor operaţionale.

În domeniul planificării armamentelor3, obiectivul fundamental constă în înzestrarea Forţelor Terestre cu echipamente performante, compatibile şi interoperabile cu cele din dotarea armatelor statelor membre NATO şi UE. Obiectivele specifice domeniului se referă la:

– realizarea programelor de înzestrare de importanţă strategică;
– continuarea derulării programelor de achiziţii şi modernizare cu tehnică militară şi iniţierea unor programe noi, pentru realizarea capabilităţilor asumate în concordanţă cu angajamentele internaţionale;
– continuarea procesului de identificare, disponibilizare şi valorificare a tehnicii şi echipamentelor excedentare sau incompatibile cu cerinţele actuale, în corelare cu procesul de restructurare a armatei;
– perfecţionarea capacităţii de estimare a costurilor pentru întregul ciclu de viaţă al echipamentelor, cu includerea celor pentru achiziţie, mentenanţă, instruire şi infrastructură;
– stabilirea şi implementarea unui sistem de planificare a stocurilor compatibil cu cel utilizat în NATO (pe categorii de materiale şi cu indicatori specifici: raţii de luptă, zile de asigurare etc.).
În domeniul planificării resurselor4 – umane şi financiare, se urmăreşte proiectarea şi implementarea unui management eficient al carierei individuale a tuturor categoriilor de personal, precum şi optimizarea sistemului de management al resurselor pentru apărare. Obiectivele specifice domeniului se referă la:
– integrarea în sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare a tuturor domeniilor de planificare a apărării;
– perfecţionarea capacităţii de estimare a costurilor;
– îmbunătăţirea instrumentelor de raportare folosite în cadrul sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare;
– dezvoltarea unui sistem de management financiar-contabil modern şi eficient, capabil să asigure execuţia bugetului şi gestionarea legală şi eficientă a patrimoniului;
– dezvoltarea competenţei lingvistice a personalului, cu prioritate a celui din unităţile dislocabile, precum şi a celui selecţionat să încadreze posturi în structuri internaţionale.

În domeniul planificării logistice5, obiectivul fundamental îl constituie crearea unui sistem logistic integrat, adaptat la configuraţia şi misiunile forţelor terestre şi realizarea de mijloace dislocabile de sprijin logistic capabile să susţină forţele dislocate în teatrele de operaţii. Obiectivele specifice prin care se îndeplinesc cerinţele de sprijin logistic sunt:

– restructurarea sistemului logistic la nivel operativ şi tactic în scopul integrării în logistica NATO;
– asigurarea unui sistem de mentenanţă conform Concepţiei restructurării sistemului de mentenanţă în Armata României;
– asigurarea, cu prioritate, a sprijinului logistic pentru forţele dislocabile;
– asigurarea unui sistem de transporturi militare terestre, suplu, flexibil şi eficient;
– asigurarea serviciilor medicale conform Concepţiei privind reorganizarea şi modernizarea sistemului medical militar;
– extinderea sistemului de hrănire a personalului la toate structurile şi pe timpul executării misiunilor în ţară şi teatrele de operaţii;
– continuarea programului multianual de delaborare a muniţiei, a programului multianual de achiziţii de sisteme integrate de securitate pentru obiectivele militare, precum şi continuarea procesului de valorificare a excedentelor de tehnică şi materiale;
– dimensionarea rezervelor (stocurilor) de materiale în raport cu valoarea şi misiunile forţelor;
– modernizarea şi reabilitarea elementelor de infrastructură.

În domeniul planificării pentru comandă, control, comunicaţii6, obiectivul fundamental îl constituie furnizarea unui set de capabilităţi care să permită Forţelor Terestre generarea, folosirea şi distribuirea informaţiilor la toate nivelurile, în scopul îndeplinirii misiunilor. Obiectivele specifice acestui domeniu sunt:

– continuarea procesului de implementare a sistemelor C4ISR (comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere şi recunoaştere);
– implementarea procedurilor NATO de comandă şi control;
– înzestrarea cu sisteme de informatică şi comunicaţii, compatibile cu cele din ţările membre NATO şi UE;
– scurtarea duratei ciclului informaţional şi implicit a duratei de luare a deciziei la toate structurile şi eşaloanele.

În domeniul planificării pentru urgenţe civile7, obiectivul fundamental îl constituie pregătirea pentru îndeplinirea misiunii de sprijin a autorităţilor publice şi dezvoltarea capacităţii de răspuns la un spectru larg de situaţii de urgenţă pe plan naţional sau internaţional. Obiectivele specifice acestui domeniu sunt:

– actualizarea planurilor comune cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative de intervenţie în situaţii de urgenţă;
– stabilirea unor măsuri de perspectivă pentru participarea la intervenţii în zonele cu risc ridicat.

Forţele Terestre continuă să parcurgă procesul de modernizare şi restructurare, în scopul dezvoltării capacităţii de apărare a ţării şi a partenerilor din Alianţă. O importanţă deosebită acordăm instruirii şi dotării structurilor din Forţele Terestre care participă la misiuni în teatrele de operaţii, pentru ca acestea să fie interoperabile cu partenerii străini şi să-şi îndeplinească misiunile încredinţate în totalitate, cu eficienţa şi responsabilitatea impusă de acest gen de activităţi.

 

NOTE
pxv

1. Directiva de planificare a apărării nr.10, Ediţie 2009, p.12.

2. Iniţiativa "Usability" reprezintă un sprijin important pentru îndeplinirea obiectivelor Alianţei, prin care se urmăreşte creşterea indicatorului de dislocare – Deployability – de la 40% la 50% din totalul Forţelor Terestre şi a indicatorului privind susţinerea – Sustainability – de la 8% la 10%.

3. Directiva de planificare a apărării nr.10, Op.cit., p.13.

4. Ibidem.

5. Idem, p.14.

6. Idem, p.15.

7. Ibidem.

    


  Webdesign LTC Dragos Anghelache