Header image

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE
STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
ISSN 1842-3817

line decor
|
|
|
|
|
|
DESPRE NOI
line decor
 
 
 
 

 
 
ÎNTRETINEREA TEHNICA DE SEZON – COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A MENTENANŢEI
Locotenent-colonel Neculai CONSTANTIN
Maior Ion ŞERBĂNESCU

 

Întreţinerea tehnică reprezintă o componentă de bază a mentenanţei la toate structurile militare şi are ca scop menţinerea tuturor categoriilor de tehnică şi echipamente militare din înzestrare în condiţii optime de funcţionare.

Această activitate este reglementată de Instrucţiunile L-11/2002, aprobate cu ordinul ministrului apărării, nr. M-30/ 21.03.2002, precum şi de instrucţiuni, normative şi notiţe tehnice pe linie de blindate, automobile şi tractoare (L11/1 vol.1), artilerie (L11/1 vol.2), geniu, construcţii – cazare şi P.S.I. (L11/1 vol.3), apărare NBC (L11/1 vol.4), transmisiuni (T 12 B), intendenţă (L13).

Întreţinerea tehnică poate fi: zilnică; nr. 1 (2) şi de sezon.

Întreţinerea tehnică zilnică - se efectuează în fiecare zi la sosirea din misiune / cursă, cu durata de unu la patru ore, în funcţie de tipul tehnicii, de către echipaj sau conducătorul auto;

Întreţinerea tehnică nr. 1 (2) - se efectuează în funcţie de rulaj sau în conformitate cu instrucţiunile de utilizare ale fiecărui tip de tehnică sau echipament, cu o durată cuprinsă între 3 şi 17 ore, de către conducătorul auto, echipaj, respectiv personalul specializat din structurile de mentenanţă.

Întreţinerea tehnică de sezon – se desfăşoară de două ori pe an, la termenele stabilite prin dispoziţiuni, cu o durată cuprinsă între trei şi cinci zile, funcţie de tipul echipamentului respectiv şi se execută de către conducătorul auto, echipaj, precum şi personal specializat din structurile de mentenanţă.

Fiecare întreţinere tehnică de sezon se efectuează la toate echipamentele din dotare, cu excepţia celor cuprinse în procesele verbale de scoatere din funcţionare înaintate sau aprobate.

Pentru desfăşurarea corespunzătoare a acestei activităţi, la nivelul fiecărei structuri care are în înzestrare tehnică şi echipamente militare, se întocmeşte "Planul activităţilor de pregătire a tehnicii şi personalului pentru exploatarea de sezon". Acest document este întocmit de şeful structurii logistice cu cel puţin 45 de zile înainte de începerea lucrărilor de întreţinere, este avizat de şeful de stat-major, aprobat de comandantul (şeful) unităţii şi cuprinde: controlul prealabil al tehnicii; organizarea convocării de pregătire şi instructaj; termenele de execuţie; participanţii şi problemele teoretice şi practice care se vor executa; perioada executării operaţiunilor de întreţinere pe subunităţi şi categorii de tehnică; asigurarea materială; pregătirea elementelor parcului /incintei tehnice, termenele controlului calităţii lucrărilor.

La lucrările de întreţinere a tehnicii trebuie să participe tot personalul unităţii care are în primire şi răspunde de tehnică. Pentru pregătirea personalului se planifică şi organizează convocări atât centralizat, la nivelul categoriilor de forţe, eşaloane operative şi tactice, cât şi la nivelul fiecărei structuri militare, astfel:

    - la unitate, cu 5-10 zile înainte de executarea lucrărilor practice de trecerea tehnicii la exploatarea de sezon, timp de două-trei zile;
    - la marile unităţi, cu 10-15 zile înainte de executarea lucrărilor practice de trecerea tehnicii la exploatarea de sezon, timp de o zi, cu unităţile subordonate;
    - la categoriile de forţe ale armatei, cu 30-40 de zile înainte de executarea lucrărilor practice de trecerea tehnicii la exploatarea de sezon, timp de o zi.

Pentru fiecare sezon în care urmează a se exploata tehnica, la planificarea lucrărilor de întreţinere trebuie să se ţină seama de condiţiile specifice anotimpului respectiv. Pregătirea necorespunzătoare a tehnicii, nerespectarea sau necunoaşterea particularităţilor utilizării lor în condiţii grele de drum şi climă poate conduce la pierderea siguranţei în funcţionare a acesteia, la scoaterea din funcţiune a unor agregate sau mecanisme, la creşterea consumului de combustibil şi lubrifianţi în mod nejustificat, la reducerea capacităţii de luptă şi chiar la scoaterea din funcţiune a autovehiculului.

Astfel, în funcţie de sezon, pe timpul lucrărilor practice se va pune accent pe anumite echipamente şi operaţiuni specifice:

    - la trecerea tehnicii la exploatarea de iarnă: întreţinerea şi verificarea prin punere în funcţiune a preîncălzitoarelor şi a dispozitivelor pentru uşurarea pornirii; întreţinerea (spălarea cu soluţii speciale) a instalaţiilor de răcire; eliminarea completă a apei şi introducerea lichidului antigel; verificarea şi întreţinerea încălzitoarelor de apă şi ulei; verificarea funcţionării jaluzelelor radiatoarelor şi a dispozitivelor de dezaburire a parbrizelor şi lunetelor; verificarea instalaţiei de climatizare a cabinei (habitaclului), verificarea şi întreţinerea bateriilor de acumulatoare (verificarea densităţii electrolitului, a tensiunii bateriilor); verificarea calităţii carburantului, uleiurilor şi lichidelor speciale, pregătirea şi dotarea autovehiculelor cu mijloace de mărire a capacităţii de trecere (lanţuri antiderapante, saci cu nisip, unelte genistice, pneuri cu profil antiderapant etc.); întreţinerea sistemelor speciale ale autovehiculelor; verificarea şi întreţinerea stingătoarelor de incendiu de pe autovehicule etc.;
    - la trecerea tehnicii la exploatarea de vară: verificarea şi curăţarea filtrelor de aer; verificarea funcţionării corecte a ejectoarelor de evacuare a prafului din filtrele de aer; curăţirea şi montarea corectă a buşoanelor de aerisire a carterelor şi a altor subansambluri; verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de răcire, ungere, alimentare cu aer şi combustibil, aprindere; reglarea turaţiei motorului şi mărirea debitului de aer în radiatoare prin deschiderea jaluzelelor, controlul funcţionării corecte a supapei abur-aer şi a termostatului; întreţinerea sistemelor speciale ale autovehiculelor; verificarea şi întreţinerea stingătoarelor de incendiu de pe autovehicule, verificarea şi întreţinerea bateriilor de acumulatoare (verificarea densităţii electrolitului, a tensiunii bateriilor), colectarea şi regenerarea lichidului antigel etc.

Operaţiunile de întreţinere se planifică având la bază documentaţia tehnică specifică fiecărui tip de echipament, grupate într-o fişă tehnologică în care se consemnează, pentru fiecare operaţiune: valorile nominale ale parametrilor verificaţi; marjele de executare a diferitelor reglaje; timpul necesar operaţiunii de verificare (întreţinere). Fişa tehnologică se întocmeşte de compartimentul logistic şi se înmânează fiecărui operator care o utilizează pe tot parcursul perioadei de executare a lucrărilor, aceasta contribuind atât la îndrumarea operatorului, cât şi la evidenţa lucrărilor efectuate.

La întocmirea fişelor trebuie să se ţină seama atât de potenţialul fiecărei structuri de a asigura specialiştii necesari executării operaţiunilor, cu un grad de complexitate ridicat, cât şi de asigurarea materială la dispoziţie (scule, dispozitive şi verificatoare; lubrifianţi; lichide speciale şi alte materiale necesare pentru întreţinere).

Dacă la sfârşitul I.T.S. anumite operaţiuni nu au fost efectuate datorită neasigurării materialelor sau lipsei specialiştilor, în fişa tehnologică se va consemna acest lucru, pentru o evidenţă clară în vederea executării ulterioare.

Personalul care acordă asistenţa tehnică de specialitate se asigură din structurile de mentenanţă existente la nivelul diferitelor eşaloane (grupă, pluton, companie de mentenanţă, pluton tehnic etc.). În acest scop, respectivele subunităţi vor executa lucrările de întreţinere la tehnica proprie, înainte de începerea perioadei prevăzute de instrucţiuni pentru întreţinerea sezonieră.

Pentru obţinerea unei eficienţe maxime, este imperios necesar ca activităţile de întreţinere să fie conduse de către comandanţii de subunităţi şi şefii structurilor logistice. Astfel, se va acţiona în scopul desfăşurării regulamentare a tuturor activităţilor şi se vor aplica cu oportunitate corectivele necesare.

Un rol important în desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor îl are comisia tehnică a unităţii, numită prin ordin de zi pentru verificarea calităţii lucrărilor executate. Comisia va fi formată din personal tehnico-ingineresc care va controla în permanenţă modul de desfăşurare a lucrărilor, va propune şi aplica măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate.

La finalizarea lucrărilor, comisia verifică, în ansamblu, fiecare echipament la care s-au efectuat lucrări de întreţinere, inclusiv o probă de rulaj (1-2 km) la autovehicule. De asemenea, se verifică şi consemnează executarea I.T.S. în documentul de exploatare al fiecărui mijloc tehnic (carte tehnică, carnet de întreţinere etc.).

În scopul prevenirii degradării tehnicii şi echipamentelor care nu sunt încadrate şi folosite în permanenţă, conform destinaţiei, structurile militare care le au în dotare execută operaţiuni de conservare a acestora.

Conservarea poate fi de scurtă durată, dacă tehnica este neîncadrată cu personal sau se prevede să nu fie încadrată pe o perioadă cuprinsă între 60 de zile şi un an, şi de lungă durată, atunci când se estimează neîncadrarea acesteia pe o perioadă mai mare de un an.

Pentru asigurarea materială a conservării, se planifică şi se solicită fondurile necesare potrivit prevederilor instrucţiunilor privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea forţelor şi resurselor în Ministerul Apărării.

Stabilirea cantitativă şi nominală a tehnicii care urmează a fi introdusă în conservare, precum şi perioada de păstrare, se prevăd prin Planul anual cadru de conservare, care se elaborează de către compartimentul logistic, în colaborare cu compartimentul mobilizare, de la nivelul directorilor de program /şefilor celorlalte structuri care planifică resurse şi se aprobă de către aceştia până la data de 31 martie a anului curent, pentru anul următor.

Planul anual cadru de conservare este întocmit pe baza solicitărilor înaintate ierarhic şi se fundamentează, ţinând seama de misiunile marilor unităţi şi unităţi, priorităţile de conservare, planificarea şi asigurarea fondurilor băneşti, perioadele optime de executare a lucrărilor.

După aprobare, acest plan este transpus în practică prin elaborarea ordinelor de conservare, pe baza cărora unităţile întocmesc planuri proprii de conservare.

Fondurile financiare alocate conform prevederilor Planului cadru de conservare aprobat se folosesc pentru procurarea materialelor necesare, prin baza logistică şi compartimentele de achiziţii de la celelalte structuri, potrivit competenţelor aprobate.

Personalul necesar executării operaţiunilor de conservare se asigură de către unităţi şi, la neajungere, de către structurile de mentenanţă ale eşaloanelor superioare.

Lucrările de conservare se pot executa şi în sistem externalizat, de către un agent economic specializat, în funcţie de fondurile financiare la dispoziţie. Acest lucru este influenţat şi de posibilitatea de identificare a agentului economic care are disponibilitate pentru executarea operaţiunilor de conservare la tehnica militară.

În funcţie de tipul tehnicii care trebuie conservată, durata în care aceasta va sta în conservare, posibilităţile de asigurare a materialelor necesare, precum şi personalul de specialitate avut la dispoziţie, conservarea se poate realiza folosind una din următoarele metode: acoperirea cu lac detaşabil; acoperirea cu semihusă; ermetizarea cu unsoare ("proba 2").

În principiu, cele mai multe operaţiuni de conservare ale fiecărei metode sunt comune (aceleaşi). Elementele diferite apar la anumite măsuri suplimentare de ermetizare, pentru asigurarea unei protecţii anticorosive cât mai eficiente, scopul conservării fiind în fapt izolarea ansamblelor şi subansamblelor tehnicii faţă de acţiunea factorilor atmosferici distructivi (umiditate; variaţii de temperatură; acţiunea razelor solare etc.).

Astfel, principalele tipuri de activităţi (lucrări şi operaţiuni) care se execută în cadrul conservării tehnicii şi echipamentelor militare sunt:

    a) Lucrări pregătitoare în vederea conservării – constau în:
        - verificarea funcţionării tuturor agregatelor, subansamblelor şi a instalaţiilor speciale din compunerea ansamblului ce urmează a fi conservat;
        - curăţarea tuturor suprafeţelor expuse, prin îndepărtarea murdăriei, a prafului şi altor impurităţi, spălare, degresare, uscare. O atenţie deosebită trebuie acordată curăţării suprafeţelor metalice, cea mai eficientă protecţie a acestora se poate asigura numai prin îndepărtarea completă a tuturor urmelor de rugină, rare; în caz contrar, aceasta evoluează şi corodează metalul chiar dacă peste acesta se aplică, în cadrul conservării, materiale anticorosive (lacuri, unsori etc.);
    b) Lucrări propriu-zise de conservare – prin operaţiuni care au ca scop protejarea organelor şi subansamblelor tehnicii şi echipamentelor (armament, aparatură etc.).

Una din cele mai importante astfel de operaţiuni este conservarea motorului autovehiculelor, prin introducerea unui amestec conservant. Amestecul (ulei funcţional aditivat suplimentar anticoroziune şi aer comprimat) pentru protecţia anticorosivă a suprafeţelor interioare ale cilindrilor este pulverizat cu ajutorul unui aparat special, pe la distribuitorul de aer comprimat sau pe la galeria de admisie a motoarelor.

De asemenea, în cadrul conservării se mai execută:

    - verificarea şi completarea plinurilor de carburanţi, lubrifianţi şi lichide speciale din organele şi agregatele tehnicii;
    - ungerea suprafeţelor metalice neprotejate prin vopsire, cu unsori speciale şi izolarea cu hârtie anticorosivă. Se exceptează elementele din alamă, cupru, bronz sau aluminiu care nu se pun în contact direct cu hârtia anticorosivă;
    - gresarea tuturor articulaţiilor, tijelor şi dispozitivelor de comandă ale instalaţiilor şi sistemelor;
    - executarea retuşurilor de vopsea pe suprafeţele unde aceasta este deteriorată (exfoliată);
    - pudrarea cu talc a elementelor de cauciuc;
    - protejarea elementelor din sticlă (de la oculare, obiective şi alte elemente) cu vată peste care se înfăşoară hârtie pergament;
    - folosirea suplimentară a prelatelor, huselor de polietilenă sau a altor tipuri de învelitori, pentru izolarea completă a unor elemente componente sau a întregului ansamblu.

Pentru confecţionarea elementelor din folie de polietilenă croite astfel încât să acopere diferite elemente ale ansamblului ce se conservă, se foloseşte aparatură specială de termosudare, precum şi bandă adezivă.

În scopul asigurării, în timp, a unei umidităţi cât mai scăzute a mediului în care este conservat echipamentul respectiv, pe timpul păstrării se folosesc substanţe care absorb apa din aer (silicagel), precum şi dispozitive speciale de măsurare şi avertizare asupra umidităţii relative a aerului (dinamometre).

După finalizarea conservării, se consemnează operaţiunile executate în fişele de conservare, precum şi în celelalte documente de exploatare (cărţi tehnice ale autovehiculelor, formulare de exploatare a armamentului şi aparaturii etc.).

Monitorizarea modului de comportare în conservare, la o periodicitate stabilită în funcţie de tipul echipamentului conservat, se realizează prin operaţiuni de verificare şi întreţinere tehnică. Acestea constau în principal în verificarea aspectului general, a integrităţii elementelor de ermetizare, apariţia unor eventuale scurgeri de fluide de lucru, pete de coroziune sau mucegăire.

În vederea utilizării eficiente a resurselor materiale şi timpului avut la dispoziţie pentru executarea conservării, se constituie echipe de lucru specializate pe categorii de lucrări. La neajungere, sau pentru lucrări complexe, se solicită din timp sprijinul eşalonului superior.

Echipele astfel constituite vor fi instruite în cadrul unei convocări de pregătire în care vor fi prelucrate toate aspectele referitoare la modul de executare a lucrărilor, baza materială necesară şi asigurată, particularităţi ale echipamentelor ce urmează a fi conservate, reguli de protecţie a muncii şi P.S.I.

    


DESCĂRCARE CA FIŞIER PDF FIŞIER TEXT PENTRU IMPRIMANTĂ
Întreţinerea tehnică de sezon – componentă importantă a mentenanţei

 

Consideraţii privind capacităţi, posibilităţi şi necesităţi ale logisticii de execuţie

 

 

 

 

 

 


 
  Webdesign LTC Dragos Anghelache